AVG-beleid

 

De databasebeheerder is Don Trucking met hoofdkantoor in Bydgoszcz, ingeschreven in het handelsregister onder nummer KRS: 0000352774, welke registratiebestanden worden bewaard door de districtsrechtbank in Bydgoszcz, 13e economische afdeling van het National Court Register, NIP: 953- 260-64-98, REGON: 340730910. Gegevensbescherming wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van algemene wetten; gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.
Voor een betere ontvangst van het Privacybeleid is de term “Gebruiker” vervangen door de term “U” en de “Beheerder” door de term “Wij”. De term “AVG” betekent de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Door u verstrekte persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan onbevoegden bekendgemaakt.
We respecteren het recht op privacy van onze medewerkers en klanten en zorgen voor de veiligheid van hun gegevens. Hiervoor gebruiken we moderne servers, versleutelde verbindingen, VPN-netwerken, etc.

We informeren dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan andere entiteiten die deel uitmaken van de kapitaalgroep – Don Trucking Group, om de voortzetting van onze diensten te garanderen.
Elke persoon op wie de gegevens van toepassing zijn (wanneer wij hun beheerder zijn) heeft het recht op toegang tot de gegevens, hun rectificatie, verwijdering en verwerkingsbeperking, het recht om bezwaar te maken, het recht om een klacht in te dienen bij het uitvoerend orgaan.
Contact met de persoon die toezicht houdt op de verwerking van persoonsgegevens in de organisatie van de Dienstverlener is mogelijk per e-mail op het volgende e-mailadres: privacy@don-trucking.eu.

Verwijdering van persoonsgegevens kan plaatsvinden door het intrekken van een toestemming of het indienen van een wettelijk toegestaan verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens.

We willen u erop wijzen dat we uw persoonlijke gegevens niet aan andere entiteiten bekendmaken, tenzij dit wettelijk is toegestaan op basis van toepasselijke wetgeving.
We hebben verschillende waarborgen geïmplementeerd en we hebben toegangscontrole waarmee we de effecten van mogelijke schendingen van de gegevensbeveiliging kunnen verminderen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door door ons geautoriseerde personen of een verwerker die nauw met ons samenwerkt.
U heeft recht op toegang tot de inhoud en correctie van uw gegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de server van de website worden verzonden en worden opgeslagen door de software van de computerbrowser. Wanneer de browser opnieuw verbinding maakt met de website, herkent deze het type apparaat dat door de gebruiker wordt gebruikt om verbinding te maken. Parameters maken het alleen mogelijk om de informatie erin te lezen door de server die ze heeft gemaakt. Cookies vergemakkelijken daarom het gebruik van eerder bezochte websites.

Onze cookies bevatten alleen en uitsluitend de sessie-identificatie. Ze slaan geen persoonlijke gegevens, adressen, enz.